Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Muskato.pl 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rajmarket.pl  prowadzony jest przez SABINĘ SOŁTYSIK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MUSKATO SABINA SOŁTYSIK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bohaterów II Wojny Światowej 34, 38-480 Rymanów, NIP 6842518634, REGON 180522026, tel: 736 315 565, adres poczty elektronicznej: sklep@rajmarket.pl
2. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. DEFINICJE:
3.1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
3.3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Rajmarket.pl;
3.4. SKLEP – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.muskato.pl na platformie sklepowej Shoper, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
3.5. SPRZEDAWCA/WŁAŚCICIELSKLEPU – sprzedawcą/właścicielem Sklepu jest SABINA SOŁTYSIK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MUSKATO SABINA SOŁTYSIK, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 34, 38-480 Rymanów, NIP6842518634, REGON 180522026, adres poczty elektronicznej: sklep@rajmarket.pl
3.6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
3.7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.rajmarket.pl;
3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
3.9. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie;
3.10.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym www.rajmarket.pl umożliwiający utworzenie Konta;
3.11. DOWÓD ZAKUPU – podstawowym dowodem zakupu w sklepie www.rajmarket.pl jest paragon. Na życzenie możemy wystawić fakturę (dawniej rachunek). Nie wystawiamy faktur VAT!;
3.12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
3.13. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
3.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. PREZENTACJA PRODUKTÓW

1. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.
2. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu www.rajmarket.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
3. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.
4. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.
5. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.
6. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY - PROCEDURA

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym Rajmarket.pl.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę www.rajmarket.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie".
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Mechanizm sklepu internetowego przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
8. Minimalna wartość zamówienia (nie zawierająca kosztów wysyłki) wynosi 1 PLN.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient na podaną przez siebie skrzynkę e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
11. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia bądź weryfikacji danych adresowych podanych przez Klienta.
12. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub wycofać się z niego. Może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mailowy sklepu sklep@rajmarket.pl.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i przepisami prawa polskiego.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1a. Zamówienia realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 - 17:00.
2. Zamówienia są realizowane według kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów w magazynie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów w danych zawartych w Sklepie, czyli w danych w opisie produktu, ceny, stanu magazynowego oraz błędów i wątpliwości dotyczących danych podanych przez Klienta w czasie rejestracji i składania zamówienia.
4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane Sklep zastrzega sobie prawo do jego wstrzymania, bez powiadomienia o tym klienta.
5. Zamówienia zawierające błędy będą weryfikowane lub nie będą realizowane.

V.   SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - Bank: Inteligo, numer rachunku: 50 1020 5558 1111 1171 6700 0012.
1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
1.3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Termin płatności:
2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku łączonych zamówień jest to 7 dni kalendarzowych od pierwszego podstawowego zamówienia, do którego dołączane są kolejne.
2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VII.   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktów są wskazane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 4.1. Kurier

 4.2. Odbiór osobisty możliwy pod adresem: ul. Rynek 2, 38-480 Rymanów – od poniedziałku do piątku o ustalonej wcześniej godzinie.

VII. PROMOCJE

Sklep zastrzega sobie prawo do tworzenia sezonowych promocji oraz do okazjonalnego rozdawania darmowych produktów w ramach konkursów lub promocji reklamowych.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

1.Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela Sklepu podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Protokół zwrotu dostępny jest także na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty” oraz dołączany do paczki z zamówieniem. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Klient powinien zwrócić Produkt na adres:
MUSKATO Sabina Sołtysik
Sklep Raj Prezentów
ul. Rynek 2
38-480 Rymanów.
7.Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

IX. WYMIANA TOWARU

1. Zakupiony towar można wymienić na inny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta.
2.Towar podlegający wymianie przez Klienta musi być jednak nie naruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do wymienianego towaru należy też dołączyć dowód zakupu (rachunek). Ponadto Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
3. Koszt opakowania i odesłania Towaru i wszelkie inne koszty związane z wymianą ponosi Klient.
4. Sklep nie odbiera paczek wysłanych na koszt sklepu lub za pobraniem.
5. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

X.  REKLAMACJA TOWARU

1. Właściciel Sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@rajmarket.pl. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona.
3.Właściciel Sklepu nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
4.Gwarancja nie obejmuje przypadkowych lub celowych uszkodzeń mechanicznych ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.
5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu.
6.Reklamowany towar powinien być czysty, w przeciwnym razie Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo nie przyjęcia reklamacji.
7.Każda przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna oświadczenie zawierające opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady, deklarację żądań (wymiana, naprawa, zwrot gotówki) imię, nazwisko, adres oraz nr konta do przelewu.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty przesyłki z nią związane pokrywa Sklep.
9. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

XI. DANE OSOBOWE.

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu przed zawarciem danej umowy.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl